Hou jouw computer veilig

Ondersteuningsplatform

Wereldwijd beschikbaar

De beste prijs

Privacy en Cookie policy

Toelichting

Deze Privacy Policy is gebaseerd op artikel 13 van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming en bevat de rechten en plichten van de onderneming ten aanzien van de externe personen wiens persoonsgegevens zij verwerkt voornamelijk in de context van online verkoop en marketing van goederen en diensten.

 

Model

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: De firma SaaSForce BV, met maatschappelijke zetel te  Breda Business Park Lijndonk 4, unit 00.1B 4825 BG  BREDA Nederland, in de Nederlandse Kamer van Koophandel ingeschreven onder het nummer KvK 27344523.

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de Website www.home-use.eu en door het op deze website vermelde emailadressen verschaffen van Persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

 

Algemeen

 • SaaSForce BV leeft de “Wet van 30 juli 2018 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.
 • SaaSForce BV stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.
 • De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is SaaSForce BV. Een verklaring werd afgelegd bij de Gegevensbeschermingsautoriteit wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens. 

 

Persoonsgegevens die verzameld worden

De gegevens die je ons meedeelt

 • Categorie 1: zonder registratie: uw IP-adres;
 • Categorie 2: uw profielnaam, wachtwoord, e-mailadres, logingegevens en (eventueel uw profielafbeelding);
 • Categorie 3: bij registratie: bij inschrijving op onze nieuwsbrief: uw e-mailadres;
 • Categorie 4: via cookies;
 • Categorie 5: uw adresgegevens naar aanleiding van het plaatsen van een bestelling.

 

 

SaaSForce BV kan gegevens van u (Persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:

 • door gebruik van cookies (zie onderstaand)
 • tijdens uw registratie en gebruik van de Website;

 

De gegevens die automatisch worden verzameld:

Bepaalde gegevens worden verzameld via cookies: zie onderaan in dit document voor onze cookie policy.Bepaalde gegevens kunnen eveneens verzameld worden zonder in cookies opgeslagen te zijn. Zij kunnen enkel gelezen worden door SaaSForce BV en uitsluitend gedurende jouw bezoek aan de Website. Het gaat om: 1°) het TCP/IP adres 2°) het type en de versie van jouw navigatiesysteem 3°) de laatst bezochte internet pagina.

 

 

Doeleinden van de verwerking

Algemene doeleinden

SaaSForce BV zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden.
 • Categorie 2: het beheer van uw account op deze Website met het oog op het gebruik van onze Onderneming en website, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd, en, indien aangegeven door u, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
 • Categorie 3: het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
 • Categorie 4: (doeleinden cookies), met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
 • Categorie 5: de levering en facturatie van door u bestelde producten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd.

U bent niet verplicht om Uw Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer U de verwerking weigert.

 

 

Direct marketing

De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits U hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”).

Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan SaaSForce BV uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot SaaSForce BV , haar producten en/of diensten. SaaSForce BV kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door SaaSForce BV bewaarde documenten.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.

 

Doorgifte aan derden

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van SaaSForce BV, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien SaaSForce BV failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van SaaSForce BV geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

SaaSForce BV zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat SaaSForce BV uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

SaaSForce BV zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

 

Wettelijke vereisten

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat SaaSForce BV uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. SaaSForce BV zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

 

Duur van het bijhouden van de gegevens

Alle persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die noodzakelijk is om de dienst te leveren door SaaSForce BV. Voor het uitleveren van uw productcode en nieuwsbrieven bedraagt deze termijn 1 jaar. Uw facturatiegegevens worden boekhoudkundig gedurende 7 jaar bewaard

 

Uw rechten

Recht van toegang, inzage, vebetering, verwijdering en beperking

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens, deze te verbeteren of te wijzigen en dit door verzending van een e-mail aan [email protected]. of per brief aan het adres in artikel 1 van deze Privacy & Cookie Policy, mits bijvoeging van een kopie van jouw identiteitskaart.Je bent geheel vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet aan SaaSForce BV mee te delen. Je dient wel te weten dat bepaalde diensten geweigerd kunnen worden indien je jouw persoonsgegevens niet invult op het bestelformulier en dat je als enige verantwoordelijk bent voor de juistheid van de gegevens die je meedeelt aan SaaSForce BV. 

 

Recht van verzet

Je kan jouw recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen uitoefenen door een e-mail te richten aan [email protected]. Je kan je echter niet verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen.

Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

 

Recht van vrije gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om Uw Persoonsgegevens die door Ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

 

Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om die toestemming in te trekken.

 

Uitoefening van uw rechten

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar (…), per post naar SaaSForce BV [adres] of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer ons” op de Website, mits bijvoeging van een kopie van Uw identiteitskaart.

 

Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van Uw Persoonsgegevens omvat geen profiling en U zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

 

Recht om klacht in te dienen

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA),  Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: [email protected].

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

 

Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt U een vordering tot schadevergoeding instellen.

 

Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan SaaSForce BV aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van Uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

 

Toegang door derden

Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot Uw persoonsgegevens aan onze werknemers.

Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

 

Aangifte Gegevensbeschermingsautoriteit

Voor deze verwerking van persoonsgegevens werd een aangifte gedaan bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. U kunt steeds bij de Gegevensbeschermingsautoriteit terecht op volgende adressen:

 

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

 +32 (0)2 274 48 00

 +32 (0)2 274 48 35

 [email protected]

 

Cookies

Informatie over ons gebruik van Cookies

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze Website zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons enkel de werking van onze Website te verbeteren, te begrijpen wat de interesses van onze gebruikers zijn en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze Website is.Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel. Gelieve onze Privacy & Cookie Policy te lezen om kennis te nemen van de privacy regels die van toepassing zijn op de WebsiteVoor verdere informatie over deze Cookie Policy kan u ons contacteren via cookies@home-use.com.

Wat is een cookie?

Een cookie is klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in je browser of op de harde schijf van je computer. Op die manier kunnen wij jouw voorkeuren bij het gebruik van onze Website onthouden.Van zodra je onze Website bezoekt zal je toestemming gevraagd worden voor het plaatsen van de verschillende categorieën cookies die wij gebruiken. 

Soorten cookies

Cookies kunnen worden onderverdeeld naar gelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur.

First-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een Website die op dat moment bezocht wordt door de gebruiker .

Third-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een andere domeinnaam dan die van de Website die bezocht wordt door de gebruiker. Als een gebruiker een Website bezoekt en een derde partij een cookie plaatst via die Website, dan is dit een third-party cookie (b.v. cookies geplaatst door Google, Twitter en Facebook).

Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de Website naar behoren functioneert (b.v. cookies voor log-in of registratie, taalvoorkeuren, winkelmandjes, enz.). Functionele cookies zijn logischerwijs first party cookies.

Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van de Website. Cookies met statistische doeleinden laten toe om na te gaan welke pagina’s van de Website u bezoekt, waar uw computer gelokaliseerd is, enz. Cookies met sociale doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte Website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen. Cookies met targeting doeleinden laten toe dat op basis van uw surfgedrag een profiel wordt opgebouwd zodat de vertoonde advertenties worden afgestemd op uw interesses. Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker werden getoond. Niet-functionele cookies kunnen first-party of third-party cookies zijn.

Permanente cookies: Deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur bepaald in de cookie. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker de Website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (b.v. cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics etc). De meeste niet- functionele cookies zijn permanente cookies.

Sessie cookies: Deze cookies laten toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browser sessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer de gebruiker het browserscherm sluit. Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra u de browser afsluit, worden alle sessie cookies verwijderd. De meeste functionele cookies zijn sessie cookies.

 

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen: Google Analytics cookies

 

Uw toestemming

Bij uw eerste bezoek aan onze Website wordt U gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. U kunt categorie per categorie cookies toestaan of weigeren. U kunt te allen tijde de cookie instellingen voor onze Website wijzigen via de hyperlink onderaan onze website en aldus uw toestemming intrekken.

U kunt de installatie van deze cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de Website in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor “Cookies weigeren”.

U kunt tevens cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van Uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.

 

 

Je browserinstellingen veranderen

Wij wijzen je er op dat webbrowsers je toelaten om je cookie instellingen te wijzigen. Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van je webbrowser. Om deze instellingen beter te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn. Zoniet dien je de ‘Help’ functie in je webbrowser te consulteren voor meer details.

 

 

 

Meer informatie over cookies

Informatie over cookies

Verdere nuttige informatie over cookies vind je hier:  http://www.allaboutcookies.org

 

Internet Advertising Bureau

De belangenvereniging van digitale marketeers heeft een gids opgesteld over online behavioural advertising en online privacy. Je kan die gids hier terug vinden: http://www.youronlinechoices.eu/

 

Welke cookies gebruiken wij op *.home-use.eu

Functionele cookies 

ASP.NET_SessionId (websitedomein van de adverteerder (1e partij) 

Platformsessiecookie voor algemene doeleindengebruikt door sites die zijn geschreven met op Miscrosoft .NET gebaseerde technologieën. Meestal gebruikt om een ​​geanonimiseerde gebruikerssessie door de server te onderhouden. 

Retentiesessie 

Gegevensbeheerder: Microsoft * 

Gebruikersprivacy- en AVG-rechtenportalen: https://account.microsoft.com/privacy 

 

cookieconsent_status (websitedomein van de adverteerder) 

Deze cookie wordt gebruikt om te onthouden of u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van cookies op deze website. 

Retentie: 1 jaar 

Gegevensbeheerder: Osano 

 

__cfduid * (Websitedomein van de adverteerder (1e partij) 

De '__cfduid'-cookie wordt ingesteld door de CloudFlare-service om vertrouwd webverkeer te identificeren. Het komt niet overeen met een gebruikers-ID in de webapplicatienoch slaat de cookie persoonlijk identificeerbare gegevens op 

Retentie 5 jaar 

Gegevensbeheerder: Cloudflare * 

Portaal voor gebruikersprivacy en GDRP-rechten: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/ 

 

__products (websitedomein van de adverteerder) 

Deze cookie wordt gebruikt om te onthouden welke producten er worden bezocht en in uw winkelmandje. 

Retentiesessie 

Gegevensbeheerderthuisgebruik 

 

 

__vendr-xxx (websitedomein van de adverteerder) 

Deze cookie wordt gebruikt voor het gebruik van de website, welke pagina's zijn bezocht, status van het winkelmandje 

Retentiesessie 

Gegevensbeheerderthuisgebruik 

 

 

Analytics-cookies 

__UTMa (google-analytics.com (derde partij) 

ID gebruikt om gebruikers en sessies te identificeren 

Retentie: 2 jaar na laatste activiteit 

Gegevensbeheerder: Google * 

Portaal voor gebruikersprivacy en GDRP-rechten: https://privacy.google.com/take-control.html 

 

__UTMb (google-analytics.com (derde partij) 

Wordt gebruikt om nieuwe sessies en bezoeken te onderscheidenDeze cookie wordt ingesteld wanneer de GA.js javascript-bibliotheek wordt geladen en er geen bestaande __utmb-cookie is. De cookie wordt elke keer dat er gegevens naar de Google Analytics-server worden verzondenbijgewerkt. 

Retentie: 30 minuten na de laatste activiteit 

Gegevensbeheerder: Google * 

Portaal voor gebruikersprivacy en GDRP-rechten: https://privacy.google.com/take-control.html 

 

__UTMc (google-analytics.com (derde partij) 

Alleen gebruikt met oude Urchin-versies van Google Analytics en niet met GA.js. Werd gebruikt om onderscheid te maken tussen nieuwe sessies en bezoeken aan het einde van een sessie. 

Bewaringeinde sessie (browser) 

Gegevensbeheerder: Google * 

Portaal voor gebruikersprivacy en GDRP-rechten: https://privacy.google.com/take-control.html 

 

 

 

__UTMt (google-analytics.com (derde partij) 

Wordt gebruikt om het aantal Google Analytics-serververzoeken te controleren 

Retentie: 10 minuten 

Gegevensbeheerder: Google * 

Portaal voor gebruikersprivacy en GDRP-rechten: https://privacy.google.com/take-control.html 

 

__UTMz (google-analytics.com (derde partij) 

Bevat informatie over de verkeersbron of campagne die de gebruiker naar de website heeft geleid. De cookie wordt geplaatst wanneer het GA.js javascript wordt geladen en bijgewerkt wanneer gegevens naar de Google Analytics-server worden verzonden 

Retentie: 6 maanden na de laatste activiteit 

Gegevensbeheerder: Google * 

Portaal voor gebruikersprivacy en GDRP-rechten: https://privacy.google.com/take-control.html 

 

__GAT (google-analytics.com (derde partij) 

Wordt gebruikt om het aantal Google Analytics-serververzoeken te volgen bij gebruik van Google Tag Manager 

Retentie: 1 minuut 

Gegevensbeheerder: Google * 

Portaal voor gebruikersprivacy en GDRP-rechten: https://privacy.google.com/take-control.html 

 

__GA (google-analytics.com (derde partij) 

ID gebruikt om gebruikers te identificeren 

Retentie: 2 jaar 

Gegevensbeheerder: Google * 

Portaal voor gebruikersprivacy en GDRP-rechten: https://privacy.google.com/take-control.html 

 

__GID (google-analytics.com (derde partij) 

ID gebruikt om gebruikers 24 uur na de laatste activiteit te identificeren 

Retentie: 24 uur 

Gegevensbeheerder: Google * 

Portaal voor gebruikersprivacy en GDRP-rechten: https://privacy.google.com/take-control.html 

 • Google Analytics-cookies *
 • Cloudflare *
 • Microsoft *

* Voor cookies geplaatst door derde partijen (Google Analytics…) verwijzen wij u graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectievelijke websites geven. Let op, wij hebben geen invloed op de inhoud van deze verklaringen noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen 

 

 Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van Uw persoonsgegevens, neem gerust contact met Ons op, hetzij per e-mail naar [email protected] per post naar SaaSForce BV, Business Park Lijndonk 4, unit 00.1B 4825 BG  BREDA Nederland, of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer ons” op de Website.

 

Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

Deze Privacy & Cookie Policy wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.

De nederlandstalige rechtbanken van Brussel zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Privacy & Cookie Policy.